برآورد انرژی برای جامدات
محیط مورد استفاده :
وزن (کیلوگرم) : *  
زمان (دقیقه) : *  
اختلاف دما (سانتیگراد) : *  
جواب (وات) :

برآورد انرژی برای گرمایش مایعات
محیط مورد استفاده :
حجم (لیتر) : *  
زمان (دقیقه) : *  
اختلاف دما (سانتیگراد) : *  
جواب (وات) :

برآورد انرژی برای گرمایش گازها
محیط مورد استفاده :
حجم (مترمکعب) : *  
زمان (دقیقه) : *  
اختلاف دما (سانتیگراد) : *  
جواب (وات) :

کلیه حقوق این وب ایت متعلق به شرکت لعران می باشد.